Ukuchingilisha pakanwa 😷 olo awe 😮

Ukuchingilisha pakanwa 😷 olo awe 😮
Download Image

Bushe mulekola nanoku tesula? Fwaleni ichakuchingilisha ichakufwalapakanwa. Ngatamulwele sungeni ififintu pakutila abalwele kuti bwabofya. ‍

The Facts

Aka akashishi aka COVID-19 kasangwa nokwenda mumamina, amate, nefikolala ifisendwa nomwela. Umuntu kuti ayambula aka akashishi nga apemena umwela mukati ngalinomuntu ukwete aka akashishi. Ukuwa ichakuchingilisha ichakufwalapakanwa kulalenga akashishi kesela kumuntu ubulibonse umulando namu chingilisha akanwa, pa mona napa menso.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html