Ichakutendekapo, sambeni kuminwe bwino bwino nasopo. Ichakukonkapo: Bwekeshenipo 😜

Ichakutendekapo, sambeni kuminwe bwino bwino nasopo. Ichakukonkapo: Bwekeshenipo 😜
Download Image

Aka akashishi ka COVID-19 ka sangwa sangwa sana pa minwe cheso. Eh icho tulesamba kuminwe na sopo sana. ‍

The Facts

Ifintu ifinga twafwaku Sambeni ku minwe na sopo.(✋) ‍

1. Nga teti tubomfye sopo namenshi, kuti twabomfya hand sanitizer.

2. Ukutesula na kukola mukati kamaboko yesu (takuli kubonfya iminwe shesu)

3. Takuli kwikata amenso, akanwa nemona shesu. 4. Takuli uku panga ichikwesa kwesa nabantu, maka maka nabwele.

5. Ukukwila pangada Aka akashishi ka COVID-19 kaleikala pa fintu ifingi ifyapala ishibi na fimbi twi ikata ishinta iyitali. Ifi ifisano twalumbula fyala twafwako uku tuchingilisha kuli COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html