Πες όχι στα 💋🤝🤗, Πες ναι στα 🙋📱

Πες όχι στα 💋🤝🤗, Πες ναι στα 🙋📱
Download Image

Ο  Κόβιντ-19 εξαπλώνεται από άτομο σε άτομο. Σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα καταλήγουν στα 😶, 👃, 👀  και στις επιφάνειες που αγγίζεις.

Ταγεγονότα

Ο Κόβιντ-19 εξαπλώνεται μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων. Είναι δυνατόν να τον εισπνεύσεις όταν είσαι κοντά σε κάποιον φορέα του ιού (1 μέτρο ή λιγότερο) ή όταν πιάνεις επιφάνειες που ένας φορέας έχει πιάσει. Ας πλένουμε τα χέρια μας τακτικά (το λιγότερο για 20 δευτερόλεπτα) και να περιοριζόμαστε σε  εξ επαφής χειρονομίες, νεύματα ή υποκλίσεις για να πούμε "χαίρετε"!

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html