به 💋🤝🤗 نه بگویید، به 🙋📱بله بگویید

به 💋🤝🤗 نه بگویید، به  🙋📱بله بگویید
Download Image

کوویدـ۱۹ از یک فرد به فرد دیگر میتواند منتقل شود. سرفه یا عطسه قطراتی میتوانند تشکیل دهند که بر روی 😶، 👃، 👀 و سطح اجسامی که دست میزنید قرار بگیرند.

واقعيت ها

کوویدـ۱۹ از طریق ترشحات دستگاه تنفسی منتقل میشود. شما ازطریق مجاورت با فرد بیمار (۱ متر یا کمتر) و یا تماس با اشیاء لمس شده، آنها را استنشاق میکنید. بیایید دستهایمان را بطورمرتب بشوییم (برای ۲۰ ثانیه) و برای سلام کردن به دست و یا سر تکان دادن و یا تعظیم کردن اکتفا کنیم.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html