ماسک بزنیم؟ 😷 یا ماسک نزنیم؟ 😮

ماسک بزنیم؟ 😷 یا ماسک نزنیم؟ 😮
Download Image

سرفه یا عطسه میکنید؟ ماسک بزنید! احساس بیماری نمی کنید؟ ماسک ها را برای کسانی که به آنها احتیاج دارند ذخیره کنید! به خصوص برای افراد دارای علائم بیماری و آنهایی که از بیماران مراقبت میکنند.​

واقعيت ها

کوویدـ۱۹ از طریق قطرات تنفسی پخش می شود. از تماس نزدیک (۱ متر) با افرادی که بیمارهستند جلوگیری کنید واز تماس با سطوح یا سایر افراد آلوده خودداری کنید. ماسک صورت با جلوگیری از تماس با دهان، بینی و صورت می تواند به کند شدن شیوع عفونت کمک کند.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html