💉💉 😷 📏 واکسن، ماسک، فاصله گذاری

💉💉 😷 📏 واکسن، ماسک، فاصله گذاری
Download Image

به حفظ فاصله ↔️ و استفاده از ماسک در داخل خانه و محیط های شلوغ ، حتی در صورت واکسیناسیون کامل ، ادامه دهید.ا

واقعيت ها

در حالی که واکسن ها همچنان در حال انتشار هستند، فعالیت ها و تنظیمات کم خطر را برای محافظت از خود و دیگران انتخاب کنید.
سعی کنید با خانواده فوری خود یا افرادی که واکسینه شده اند معاشرت کنید.
بیرون و دور از اجتماع ملاقات کنید.
ماسک بزنید، دستان خود را ضد عفونی کنید/بشویید و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنید.
مطمئن شوید که مکان های سرپوشیده به خوبی تهویه می شوند و اقدامات بهداشت عمومی ویروس کرونا را انجام دهید.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-going-out-safely.html