دو 💉💉 بهتر از یک 💉 است

دو 💉💉 بهتر از یک 💉 است
Download Image

اولین دوز به شما در ایجاد پاسخ ایمنی کمک می کند . دوز دوم مقاومت بدن شما را در برابر کرونا افزایش می دهد.

واقعيت ها

برخی از واکسن های COVID-19 ، مانند Pfizer-BioNTech و Moderna ، به دو دوز برای پاسخ ایمنی قوی نیاز دارند. واکسنهای دیگر مانند جانسون و جانسون و CanSinoBIO و Sputnik Light فقط به یک دوز نیاز دارند. اما تقویت کننده دوم برای تقویت مقاومت بدن توصیه می شود.

https://www.healthline.com/health/why-two-doses-of-covid-vaccine