#او گفت بله 💍🥰 #وقت جشن گرفتن است 😎💉

#او گفت بله 💍🥰 #وقت جشن گرفتن است 😎💉
Download Image

کووید-۱۹ دعوت نشده است! بهترین اوقات زمانی هستند که خانواده و دوستان دور هم جمع شوند. واکسن بزنید و عزیزان خود را هم به این کار تشویق کنید!

واقعيت ها

ایمن ترین فعالیتها
همه ی فعالیتهای در فضای باز با اعضای خانواده تان (مانند پیاده روی)، شرکت در دور همی های کوچک و در فضای باز با افراد کاملاً واکسینه شده (مانند دور همی در حیاط خلوت با دوستان)، نزدیک بودن فیزیکی با فرد کاملاً واکسینه شده (مانند بغل کردن، کوتاه کردن موها یا شریک شدن یک وعده غذایی).
فعالیتهای با ایمنی کمتر
غذا خوردن یا آشامیدن در خارج از منزل با افرادی از خانواده های مختلف که کاملاً واکسینه نشده اند (مانند غذا خوردن در حیاط خلوت بیرون از خانه با دوستان)، رفتن به یک محیط داخلی خلوت که افراد ممکن است واکسینه شده نباشند (مانند رفتن به یک مرکز خرید یا محل کارخلوت).
فعالیتهای با حداقل ایمنی
شرکت کردن در دور همی های بزرگ یا شلوغ و در محل های سرپوشیده با افرادی که ممکن است کاملاً واکسینه نشده باشند (مانند رفتن به یک کنسرت یا سینما)، غذا خوردن یا آشامیدن در داخل منزل با افرادی از خانواده های مختلف که کاملاً واکسینه نشده اند (مانند یک مهمانی در مکان سرپوشیده)،نزدیک شدن به طور فیزیکی به فردی که تا حدی واکسینه شده یا واکسینه نشده است.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines/life-after-vaccination.html