من واکسن 💉 را دوست دارم نه برچسب آن را.

من واکسن 💉 را دوست دارم نه برچسب آن را.
Download Image

تمام واکسن های مورد تایید WHO ایمن و موثر هستند. برچسب روی واکسن ها توانایی آنها را برای محافظت کردن شما در برابر کووید-۱۹ تعیین نمیکند.

واقعيت ها

۳ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفرواکسینه شده، یک یا بیشتراز یک عوارض جانبی گزارش کرده اند. از این میزان، ۰.۰۱۸٪ از همه ی دوز های تزریق شده منجر به عوارض جانبی جزیی شده است، در حالیکه فقط ۰.۰۰۶٪ از همه ی دوزها منجر به عوارض جدی شده اند. فواید واکسن ها از خطرات آن بیشتر است!

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html