ترکیب کردن واکسن ها 💉 موردی ندارد!

ترکیب کردن واکسن ها 💉 موردی ندارد!
Download Image

#PHAC می گوید ترکیب کردن واکسن ها ایمن و موثر است. این کار موجب تولید کردن یک پاسخ ایمنی قوی و موثر علیه کووید-۱۹ می شود. 

واقعيت ها

ترکیب کردن موضوع جدیدی نیست. وقتی که عرضه ی واکسن یا برنامه ی بهداشت عمومی تغییر کند، واکسن های مشابه از تولید کنندگان مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. این کار برای آنفلونزا، هپاتیت آ و بقیه ی بیماریها در گذشته انجام شده است. ترکیب کردن واکسن ها می تواند شما را از دریافت دوز دوم خود به موقع و بدون نیاز به منتظر شدن مطمین سازد!

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/rapid-response-interchangeability/summary.html