حقیقت یا 🧢؟ همیشه اطلاعات کووید-۱۹ خود را بررسی کنید.

حقیقت یا 🧢؟ همیشه اطلاعات کووید-۱۹ خود را بررسی کنید.
Download Image

اطلاعات بسیار زیادی در مورد کووید-۱۹ وجود دارد که شامل تعداد زیادی افسانه نیز هست! خودتان تحقیق کنید تا تشخیص دهید که چه چیزی درست است و چه چیزی درست نیست. 

واقعيت ها

کلاه برداری: واکسن های کووید-۱۹ موجب نازایی می شوند.
حقیقت: شواهد با قطعیت نشان می دهند که واکسن های کووید-۱۹ موجب نازایی نمی شوند. زنانی که در کارآزمایی بالینی کووید-۱۹ شرکت کرده اند، بعد از واکسن زدن قادر به باردار شدن بودند.

کلاه برداری: خوردن مواد سفید کننده بدن شما را از ویروس کووید-۱۹ ضدعفونی می کند.
حقیقت: مواد سفید کننده و ضد عفونی کننده باید با احتیاط فقط برای ضدعفونی کردن سطوح استفاده شوند. در صورتیکه خورده شوند سمی هستند.

کلاه برداری: استفاده ی طولانی مدت از ماسک، موجب مسمومیت با دی اکسیدکربن و کمبود اکسیژن می شوند.
حقیقت: استفاده ی طولانی مدت از ماسک می تواند اذیت کننده باشد.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters