سیاهپوست. سفیدپوست. سرخپوست. زردپوست. ما همگی در خطر هستیم.

سیاهپوست. سفیدپوست. سرخپوست. زردپوست. ما همگی در خطر هستیم.
Download Image

کوویدـ۱۹ مرز نمیشناسد و توجهی به سن یا قومیت، وضعیت اچ آی وی یا موقعیت اجتماعی نمیکند. ما همه در این شرایط همسان هستیم.

واقعيت ها

گسترش ویروس کرونا متأسفانه منجربه گسترش نژادپرستی شده است. به این مسئله توجه داشته باشید که چگونه سازمان های جهانی بهداشت در گذشته بر گروه های اقلیت تأثیر گذاشته اند و به یاد داشته باشید که دلسوزی در سخنان و اقدامات ما است.

News Source:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/coronavirus-covid19-xenophobia-racism/607816/