آستین، آرنج، ماسک 😷، دستمال کاغذی. همیشه هنگام سرفه و عطسه دهان و بینی را بپوشانید.

آستین، آرنج، ماسک 😷، دستمال کاغذی. همیشه هنگام سرفه و عطسه دهان و بینی را بپوشانید.
Download Image

پوشاندن دهان و بینی خود هنگام سرفه/عطسه به جلوگیری از پخش شدن کووید-۱۹ کمک خواهد کرد. اگر شما دستمال کاغذی ندارید، به داخل آرنج خود سرفه/عطسه کنید نه دست های خود!

واقعيت ها

میکروب ها می توانند به آسانی پخش شوند با:

☠️سرفه کردن، عطسه کردن یا صحبت کردن
☠️تماس دست های نشسته با صورتتان بعد از دست زدن به سطوح یا اشیای آلوده
☠️تماس با سطوح یا اشیایی که ممکن است به طور مکرر با افراد دیگر لمس شده باشد.

برای کمک کردن به متوقف شدن پخش ویروس:
دهان و بینی خود را هنگام عطسه یا سرفه با یک دستمال بپوشانید🤗

دستمال های استفاده شده را در سطل زباله بیندازید🤗
اگر دستمال ندارید، در آرنج خود عطسه یا سرفه کنید نه در دستان خود🤗

به یاد داشته باشید که بلافاصله بعد از تمیز کردن بینی خود، سرفه یا عطسه دستان خود را بشویید.

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html