به کووید-۱۹ با دستان تمیز سیلی بزنید 🖐️. #دستان خود را بشویید

به کووید-۱۹ با دستان تمیز سیلی بزنید 🖐️.  #دستان خود را بشویید
Download Image

آنها را خیلی خیلی خوب بشویید، برای ۲۰ ثانیه. و صابون را فراموش نکنید!

واقعيت ها

(۱) #دستهایتان را بشویید (به مدت ۲۰ ثانیه) و سرعت ویروس را کند کنید. وقتی نمی توانید این کار را انجام دهید، از ضدعفونی کننده دست استفاده کنید که حداقل ۶۰ درصد الکل داشته باشد. (۲) هنگام سرفه/عطسه با آرنج خود بینی و دهان خود را بپوشانید (نه با دستتان!).(۳) صورت، دهان و چشمان خود را لمس نکنید.(۴) از تماس نزدیک خودداری کنید، خصوصاً با کسانی که بیمارهستند. (۵) #در خانه بمانید (در صورت امکان)! کوویدـ۱۹ تا ۷۲ ساعت در برخی از سطوح باقی میماند. این ۵ مورد به شما و جامعه شما کمک میکند تا سالم بمانید. 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html