با اندازه ی 🍆 دلتا آماده ی به فاک رفتن باشید.

با اندازه ی  🍆 دلتا آماده ی به فاک رفتن باشید.
Download Image

واگیری گونه ی دلتا نسبت به گونه های قبلی بیشتر از دوباراست. این گونه نسبت به گونه های قبلی ممکن است موجب بیماری شدید در افراد واکسینه نشده شود.  

واقعيت ها

علایم گونه ی دلتا به نظر می رسد مشابه گونه ی اصلی کووید-۱۹ است. اما مردم به خصوص افراد جوان تر با سرعت بیشتری بیمار می شوند. تحقیقات اخیر نشان می دهند که گونه ی دلتا با سرعت بیشتری رشد می کند-و در درجات بسیار بیشتر.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html