مادر بزرگ. عمو یا دایی. همسر. کودک. فرقی نمی کند! ما همه با هم هستیم.

مادر بزرگ. عمو یا دایی. همسر. کودک. فرقی نمی کند! ما همه با هم هستیم.
Download Image

بیایید مهربانی را مسری کنیم: با دیگران در تماس باشید و منابع و عشق خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارید.

واقعيت ها

کوویدـ۱۹می تواند بدون در نظر گرفتن سن ،به همه افراد تأثیر بگذارد. با این حال ، افراد مسن ، افراد با شرایط بیماری قبلی، و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف مانند افرادی که دارای اچ آی وی هستند، آسیب پذیرتر میباشند.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals