کوویدـ۱۹+ شایعات = بدترین دشمن شما. گیاهان دارویی، الکل یا داروهای دیگر با کوویدـ۱۹ مبارزه نخواهند کرد.

کوویدـ۱۹+ شایعات = بدترین دشمن شما. گیاهان دارویی، الکل یا داروهای دیگر با کوویدـ۱۹ مبارزه نخواهند کرد.
Download Image

کوویدـ۱۹ هوابرد نیست! نوشیدن الکل کوویدـ۱۹ را از بین نمی برد. هنوز واکسن یا درمانی وجود ندارد.

واقعيت ها

اسپری کردن الکل بر روی بدن ، غرغره کردن کلرو جویدن گیاهان  دارویی  کوویدـ۱۹ را از بین نمی برد. کوویدـ۱۹عمدتا از طریق قطرات سرفه یا عطسه یک فرد آلوده،  یا هنگام صحبت انتقال پیدا میکند.  قطرات برای ماندن در هوا خیلی سنگین هستند و سپس روی سطوح قرار می گیرند. 👐 خود را شسته و ضد عفونی کرده واز تماس با 👀👃👄 خودداری کنید.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.instagram.com/p/B-UieTUD42A