وقتی شک دارید ، #در خانه بمانید.

وقتی شک دارید ، #در خانه بمانید.
Download Image

اگر تب، سرفه خشک و تنگی نفس دارید، با پزشک خود تماس بگیرید! علائمی ندارید؟ شما هنوزهم می توانید دیگران را آلوده کنید.#سلام کوویدـ۱۹

واقعيت ها

تب ، خستگی، سرفه خشک مداوم و مشکل در تنفس علائم کوویدـ۱۹هستند. علائم دیگر شامل درد،  گرفتگی بینی، آبریزش بینی، گلودرد یا اسهال است. این مهم است که بدانید همه افراد آلوده علائم نشان نمیدهند.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses