کمتر بیشتر است. #در خانه بمانید #تنها با هم

کمتر بیشتر است. #در خانه بمانید #تنها با هم
Download Image

ابتدا ازخود محافظت کنید. ازدیگران پشتیبانی کنید اگر به کمک نیاز دارند​. فقط در خانه بمانید - این بهترین راه برای پیشگیری (یا عدم گسترش) کوویدـ۱۹ است.

واقعيت ها

از خود محافظت کنید وازدیگران حمایت کنید. کمک به دیگران در زمان نیاز، خود می تواند به نفع شخص دریافت کننده کمک وکمک کننده باشد. به عنوان مثال، با همسایگان یا افراد جامعه خود تماس بگیرید یا به آنها پیامک بزنید چون ممکن است به کمک های اضافی نیاز داشته باشند. همکاری مشترک به عنوان افراد یک جامعه می تواند در ایجاد همبستگی در برخورد با کوویدـ۱۹کمک کند.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.gfmer.ch/Medical_search/Ministry_health.html