فرستادن مسیج های سکسی بهتر از پشیمانی در آینده هست​.

فرستادن مسیج های سکسی بهتر از پشیمانی در آینده هست​.
Download Image

فاصله اجتماعی ⬅️ ➡️  به این معنا نیست که سرگرمی باید متوقف شود! 🍑💕🍆 می توانید در ضمن ایمن نگه داشتن یکدیگر، صمیمیت مجازی داشته باشید.

واقعيت ها

با استفاده از تلفن خود برای برقراری ارتباط از راه دوراز تماس ویدیویی، گپ زدن یا ارسال تصاویر (با رضایت طرفین!) استفاده کنید. در مورد ارتباط فیزیکی صمیمی حضوری، حتماً استفاده از کاندوم را ادامه دهید و از مصرف داروهایPrEP یا اچ آی وی خودداری نکنید.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine/_recache%23article
https://www.unaids.org/en/resources/infographics/hiv-and-covid-19