اچ آی وی مثبت هستید؟ مطمئن نیستید که چگونه #کوویدـ۱۹ شما را در معرض خطر قرار می دهد؟ 🤔 آگاه باشید!

اچ آی وی مثبت هستید؟ مطمئن نیستید که چگونه #کوویدـ۱۹ شما را در معرض خطر قرار می دهد؟ 🤔 آگاه باشید!
Download Image

اگرداروهای اچ آی وی مصرف میکنید، خطر ابتلا به کوویدـ۱۹برای شما یکسان است. در صورت عدم استفاده از داروهای خود، خطر شما افزایش می یابد.#سالم ماندن

واقعيت ها

افرادی که مبتلا به اچ آی وی پیشرفته هستند، کسانی که تعداد CD4 کم دارند و بار ویروسی زیادی دارند و افرادی که ARV مصرف نمی کنند به طور کلی خطر ابتلا بیشتری به عفونت وعوارض مرتبط را دارند.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals