માસ્ક મોઢા પર? 😷 કે માસ્ક વગર? 😮

માસ્ક મોઢા પર? 😷 કે માસ્ક વગર? 😮
Download Image

ખાંસી કે છીંક આવે છે? માસ્ક થી મોઢું ઢાંકો! માંદગી નથી લાગતી? જેમને જરૂર હોય તેવા લોકો માટે માસ્ક સાચવો! ખાસ કરીને જેઓ લક્ષણો સાથે રહે છે.

હકીકત

કોવિડ -19 શ્વસન ટીપાં દ્વારા ફેલાય છે. અસ્વસ્થ લોકો સાથે નજદીકી સંપર્ક (1 મીટર) ટાળો અને સપાટી અથવા અન્ય ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિઓને સ્પર્શ કરવાનું ટાળો. માસ્ક મોં, નાક અને ચહેરા સાથેના સંપર્કને અટકાવીને ચેપના ફેલાવાને ધીમું કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html