di non 💋🤝🤗, di wi 🙋📱

di non 💋🤝🤗, di wi 🙋📱
Download Image

COVID-19 pwopaje soti nan moun-a-moun. Yon tous oswa etènye ka kreye ti gout ki ka fini sou ou 😶, 👃, 👀 ak nenpòt sifas ou manyen.

Reyalite Yo

COVID-19 gaye nan ti gout respiratwa yo. Ou ka respire li lè ou te tou pre yon moun (1 mèt oswa mwens) ki se Souffrant oswa pa manyen sifas yo ka te manyen. Se pou nou lave men nou regilyèman (pou omwen 20 segonn) ak baton ak yon vag, souke tèt, oswa yon banza kòm bonjou nou an!

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html