Mask sou? 😷 Oswa maske w? 😮

Mask sou? 😷 Oswa maske w? 😮
Download Image

Touse oswa etènye? Mask sou! Pa santi w malad? Sove mask pou moun ki bezwen yo! Espesyalman moun ki gen sentòm ak pran swen pou malad yo.

Reyalite Yo

COVID-19 gaye nan ti gout respiratwa yo. Evite kontak sere (1 mèt) ak moun ki soufri epi evite manyen sifas oswa lòt moun ki enfekte. Mask yo ka ede ralanti pwopagasyon enfeksyon an nan anpeche kontak ak bouch, nen ak figi.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html