Lave men ou byen. Etap 2: Repete Etap 1😜

Lave men ou byen. Etap 2: Repete Etap 1😜
Download Image

Men ou yo (anjeneral) se premye pwen pou COVID-19. Lave yo byen. Vrèman byen, pou 20 segonn. Epi, pa bliye savon an!Sipò lektè ekran pèmèt.

Reyalite Yo

Fè senk (✋). Ede sispann COVID-19! (1) #WashYourHands (pou 20 segonn) epi ralanti gaye viris la. Lè ou pa kapab, sèvi ak dezenfektan men ki gen omwen 60% alkòl. (2) Kouvri nen ou ak bouch ou lè ou touse / etènye nan koud braw (pa men ou!). (3) Pa manyen figi ou, bouch ou oswa je. (4) Evite kontak sere, sitou ak moun ki pa bon. (5) #StayHome (si ou kapab)! COVID-19 ap viv sou kèk sifas pou jiska 72 èdtan. 5 bagay sa yo pral ede kenbe ou ak SAFE kominote ou.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html