Lè w nan dout, #ReteLakay!

Lè w nan dout, #ReteLakay!
Download Image

Si ou gen lafyèv, tous sèk ak souf kout, rele doktè ou! PA gen sentòm? Ou ka toujou enfekte lòt moun. #HeyCOVID19

Reyalite Yo

Yon lafyèv, fatig, tous ki sèk tous, ak difikilte pou respire yo tout sentòm. Lòt sentòm enkli fè mal ak doulè, konjesyon nan nen, nen k ap koule, gòj fè mal, oswa dyare. Li enpòtan pou konnen ke tout moun ki enfekte pa devlope sentòm yo.Sipò lektè ekran pèmèt.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses