Okwezingirirako akagoye, Olukkokkola, akakokolo nakawero. Bulikaseera webiike ngokolola nokwasimula.

Okwezingirirako akagoye, Olukkokkola, akakokolo nakawero. Bulikaseera webiike ngokolola nokwasimula.
Download Image

Bwobikka omumwa ne nyiindo ngokolola oba ngoyasimula kijjakuyamba okutangira okusasana kwalumiima mawuggwe. Bwoba toyina kawero, kolola oba yasimulira mulukkokkolalwo naye si mumikonogyo!

Ebituufu

Obuwuka busoola okusasanyizibwa mungeri zino wamanga: Ngokukolola, okwasimula oba okwogera ngawekwata mumaaso nengalo ezitali naabe oluvanyuma lwokwatta kubintu ebigenzeko obuwuka. Okukwatta kubintu abantu byebakawattako bulikaseera. Okuyamba okuyimiriza okusasana kwobuwuka: Biika omumwa nenyiindo ngokozesa akawero bwoba okolola oba okwasimula. Ssuula obuwero obokozeseddwa mukasasiro. Bwoba toyina kawero kololera oba yasimulira mulukkokkolalwo naye si mumikonogyo. Jjukira okunaba mungalo mubwangu ddala ngomaze okkuba emyasi, okukolola oba okwasimula

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html