ffena tukwatire wamu okulwanyisa akawuka kano. Abakadde(emojigrandma), Abakulu(emojiuncle and wife),n'abato (emojibaby)

ffena tukwatire wamu okulwanyisa akawuka kano. Abakadde(emojigrandma), Abakulu(emojiuncle and wife),n'abato (emojibaby)
Download Image

Tube ba KISA ku buli muntu: Wuliziganya ne banno, n'ebyokozesa tubigabane n'abalala.

Ebituufu

COVID-19 tasosola muntu yenna. Naye abantu abalina emibili eminafu n'eddwadde nga Siliimu balina okwegendelezza nnyo

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals