Bw'oba towulira bulungi #SigalaEka

Bw'oba towulira bulungi #SigalaEka
Download Image

Bw'oba olina Omusujja, Okololakolola, Tossa bulungi, yogerako n'omusawo. Jjukira nti yadde tolina bubonero,oyinza okusassanya COVID-19

Ebituufu

Omusujja, obukoowu, okuziyila, eminyila egiyiika, okulumwa enyingo, okulumwa mu mimilo, n'okudukana bwona bubonelo obuyinza okuba obwa COVID-19.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses