Osavomeleza πŸ’‹πŸ€πŸ€—, Ndiponso munga vomeleze πŸ™‹πŸ“±

Osavomeleza πŸ’‹πŸ€πŸ€—, Ndiponso munga vomeleze πŸ™‹πŸ“±
Download Image

Kalomba ka COVID-19 ka falitsidwa pakati pa anthu osiyana siyana. Chifuwa kapena chimfine chinga Β falitse mata pa nkhanda ya munthu olo pa 😢, πŸ‘ƒ, πŸ‘€ olo chinah chake chilichonse chati banga gwile.

‍

Choonadi

Kalombo ka COVID-19 kafalistidwa kupyolera mu mata kapena zotuluka pakukosola kwa muntu ali ndikalombo mthupi lake kapena ku gwila vintu va gwiliwa ndi muntu ali naka lombo.Tiyeni tisambe mmanja mwapafupi pafupi Β pa nthawi ya mphindi makhumi yawili (20 seonds). Tiyeni tisagwilane mu manja popasana moni koma tigwlitsenchito moi wamumphempo pena moni wogunduza mitu basi.

‍

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-publicΒ 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html