Bawal na bawal πŸ’‹πŸ€πŸ€—, Puwede πŸ™‹πŸ“±

Bawal na bawal πŸ’‹πŸ€πŸ€—, Puwede πŸ™‹πŸ“±
Download Image

Ang ubo o bahing ng isang may virus ay maaaring mapunta sa iyong 😢, πŸ‘ƒ, πŸ‘€, Β o mga bagay na madalas hawakan na magiging sanhi ng pagkahawa.

‍

Mga Facts

Kumakalat ang COVID-19 sa pamamagitan ng paghinga ng droplets. Maaari itong malanghap kung malapit (1 metro pababa) sa isang taong may sakit o paghawak sa mga bagay na hinawakan nila. Dalasan ang paghuhugas ng kamay (di bababa sa 20 segundo) at iwasan ang pakikipag-kamay o pagbeso.

‍

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-publicΒ 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html