Umuubo o bumabahing? Mask on! Walang karamdaman? Tipirin ang masks para sa nangangailangan! Mga may sintomas at sa mga nag-aaruga sa kanila.

Mga Facts

Kumakalat ang COVID-19 sa mga respiratory droplets. Iwasang lumapit (1 metro) sa mga taong  may sakit at huwag humawak sa mga bagay-bagay. Nakakatulong ang face mask sa pagbagal nang pagkalat ng virus dahil pinipigilan nito ang contact sa bibig, ilong, at mukha.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html