Bakuna, Face Mask, Distansya 💉💉 😷 📏

Bakuna, Face Mask, Distansya 💉💉 😷 📏
Download Image

Sanaying lumayo sa karamihan at umiwas sa mga mataong lugar, mag suot ng face mask sa loob ng gusali at sa mga mataong lugar, kahit may kompletong bakuna.

Mga Facts

Habang patuloy ang pagbabakuna sa lahat, hinihiling na ipagpatuloy pa din ang paggawa ng mga proteksyong pansarili kontra-COVID para sa sariling proteksyon at sa proteksyon ng nakakarami. Makipag-ugnayan lamang sa mga kasamahan sa bahay at kung kinakailangan, sa mga taong may kompleto ng bakuna. Kung kinakailangan makipagkita sa iba, gawin ito sa labas ng bahay at di mataong lugar. Gumamit ng facemask, maghugas parati ng mga kamay, at panatilihin ang distansya habang nakikipag-usap. Kapag nasa loob ng gusali, siguraduhin na ito ay maaliwalas at may magandang bentilasyon. Kailangan pa ding gumamit ng facemask, pagdidistansya at pag hugas ng kamay.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-going-out-safely.html