#SagotNyaAyOO 💍🥰 #Pagtitipon at salu-salo 😎💉

#SagotNyaAyOO  💍🥰 #Pagtitipon at salu-salo 😎💉
Download Image

Hindi imbitado ang COVID-19 lalong lalo na sa ang pagtitipon ng magkaka-pamilya at magkakaibigan. Magpabakuna at hikayatin ang mga kakilala at mahal sa buhay na mag pabakuna para sa proteksyon ng lahat. 

Mga Facts

Pinakaligtas na mga gawain:
1. Lahat ng mag gawain sa labas ng bahay o gusali kagaya ng paglalakad kasama ang mga kasamahan sa bahay lamang.
2. Maliit na pagtitipon-tipon kasama ang mag taong nabakunahan ng dalawang beses, kagaya ng pagtitipon-tipon ng magkakaibigan sa likod ng bahay.
3. Pagiging malapit sa taong nabakunahan na ng dalawang beses (kagaya ng pagyakap, pagpapagupit ng buho, o pag aalok ng pagkain.)

Hindi gaanong ligtas na mga gawain:
1. Kumain at makipag inuman sa labas kasama ang mga taong galing sa iba't-ibang pamamahay na hindi kompleto ang bakuna (kumain kasama ang mga kaibigan sa labas).
2. Pagpunta sa loob ng gusali kagaya ng shopping mall o lugar ng pinagtatrabahuhan na may mga taong hindi pa nabakunahan, kahit ito ay hindi gaanong matao.

Mga hindi ligtas na mga gawain:
1. Pagdayo sa mga mataong lugar, lalo na sa loob ng isang gusali na may mga taong posibling hindi pa nabakunahan o hindi pa kompleto ang bakuna (kagaya ng pagdalo sa konsyeto o pagpasok sa loob ng sinehan.)
2. Kumain o uminom sa loob ng gusali o bahay kasama ang mga taong galing sa iba't-ibang pamamahay na hindi pa nabakunahan o kompleto ang bakuna (kagaya ng salu-salo sa loob ng bahay).
3. Pagiging malapit sa taong hindi pa nabakunahan o hindi pa kompleto ang bakuna

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines/life-after-vaccination.html