Takpan ang bibig at ilong tuwing uubo o hahatsing - gamit ang facemask 😷, tisyu, manggas ng damit or sa loob ng siko. 🙋‍♀️

Takpan ang bibig at ilong tuwing uubo o hahatsing - gamit ang facemask 😷, tisyu, manggas ng damit or sa loob ng siko. 🙋‍♀️
Download Image

Ang pagtakip ng ating ilong at bibig tuwing uubo o hahatsing ay importante para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 at ng iba pang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Maaring gumamit ng tisyu o ng facemask kung umuubo o bumbahing. Pag walang tisyu o facemask, maaring umubo o bumahing sa loob ng siko o manggas ng damit. Huwag gamitin ang kamay kung umuubo o humahatsing.

Mga Facts

Ang mga mikrobyo ay mabilis kumalat sa pamamagitan ng:
☠️ Pag-ubo, paghatsing/pagbahing, o pagsasalita lamang.
☠️️ Paghawak ng ating mukha (kasama na ang bibig, ilong, mata) ng hindi pa nakapaghugas nag kamay.
☠️ Paghawak ng ibabaw o paggamit ng mga bagay na palaging hinahawakan o ginagamit ng ibang tao.

Para maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo:
🤗 Takpan ang bibig at ilong ng tisyu o manggas ng damit pag umubo or bumahing.
🤗 Itapon ang mga gamit na tisyu sa basurahan.
🤗 Kung walang tisyu, maaring umubo o bumahing sa loob ng siko.

Palaging maghugas ng kamay pagkatapos unubo or bumahing/humatsing.

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html