Hampasin ang COVID-19 ng kamay na malinis. ๐Ÿงผ๐Ÿ–๏ธ #maghugasngkamay

Hampasin ang COVID-19 ng kamay na malinis. ๐Ÿงผ๐Ÿ–๏ธ #maghugasngkamay
Download Image

Hugasan ang mga kamay ng maigi sa loob ng 20 segundo. Gumamit ng sabon!

Mga Facts

1. #Maghugasngkamay (sa loob ng 20 segundo) para maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Kung walang tubig, gumamit ng hand sanitizer na may 60% alcohol.
2. Takpan ang ilong at bibig kung umuubo o humahatsing/bumabahing sa loob ng siko at hindi sa kamay.
3. Huwag hawakan ang mukha, mata at bibig.
4. Umiwas sa mga taong may sakit.
5. #Manatilisabahay kung kinakailangan.

Ang COVID-19 ay nabubuhay sa ibabaw ng mga kagamitan hanggang 72 hours o tatlong araw. kaya, tandaan ang 5 paalalang ito para sa kaligtasan mo at ng ibang tao.

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html