COVID-19 + Tsismis = Ang iyong pinakamasamang kaaway. Hindi mapipilan ng alak, pandagdag, o mga over-the-counter gamot ang COVID-19.

COVID-19 + Tsismis = Ang iyong pinakamasamang kaaway. Hindi mapipilan ng alak, pandagdag, o mga over-the-counter gamot ang COVID-19.
Download Image

Ang COVID-19 ay hindi airborne. Hindi mapipigilan ng pag-inom ng alak ang COVID-19. Wala pa itong bakuna o gamot.

Mga Facts

Ang pagpupunas ng alkohol sa katawan, pagmumumog ng chlorine, o pag-inom ng mga herbal supplements ay di mapipigilan ang COVID-19. Kumakalat ang COVID-19 sa mga droplets mula sa pag-ubo o pag-bahing ng isang may sakit at ito ay maaaring dumupa sa iba't ibang lugar. Hugasan o dis-infect ang inyong 👐, at huwag hawakan ang inyong 👀👃👄.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.instagram.com/p/B-UieTUD42A