Kung may alinlangan, #ManatiliSaTahanan

Kung may alinlangan, #ManatiliSaTahanan
Download Image

Kung may lagnat, ubo, o hirap huminga, tumawag ng doktor! Walang sintomas? Maaari ka pa 'ring makahawa. #HuyCOVID19

Mga Facts

Sintomas ng COVID-19 ang lagnat, panghihina, dry cough, at hirap na paghinga. Iba pang sintomas ay pananakit ng katawan, baradong ilong, sipon, sore throat, at diarrhea. Mahalagang malaman na hindi lahat ng may COVID-19 ay nakakaranas o nagpapakita ng sintomas.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses