HIV+? 'Di alam kung ano ang komplikasyon sa iyo ng #COVID19? 🤔 Stay informed!

HIV+? 'Di alam kung ano ang komplikasyon sa iyo ng #COVID19? 🤔 Stay informed!
Download Image

Kung umiinom ng HIV meds, hindi tataas ang risk na magkaroon ng COVID-19. Tumataas ang risk kung tumigil sa pag-inom ng gamot. #StayHealthy

Mga Facts

Ang mga taong may advanced HIV, mga taong mababa ang CD4 counts at mataas na viral load at  hindi umiinom ng ARVs ay mas mataas ang risk ng infection at mga komplikasyon.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals