Tsani Cha kuloku πŸ’‹πŸ€πŸ€—, Tsani Yebo kuloku πŸ™‹β€β™€οΈπŸ“±

Tsani Cha kuloku πŸ’‹πŸ€πŸ€—, Tsani Yebo kuloku πŸ™‹β€β™€οΈπŸ“±
Download Image

Kukhwehlela nobe kutsimula kungenta tince noma ematse agcinele ase 😢,πŸ‘ƒπŸΌ,πŸ‘€ nasetintfeni lesititsintsako.

‍

Kumcoka

COVID-19 Mahazane uhamba ngemoya lochamuka emaphashini. Ungawuthola ngekuphefumulelana nemuntfu lodvute naye lona mkhuhlane nobe kutsintsa tintfo letingcolile nobe letitsintfwe bantfu. Geza tandla sonkhe sikhatsi, nichawulani phakamiselanani tandla, sebentisani tindlela letinye tekuvuselana.

‍

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-publicΒ 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html