Sifonyo sikhona? 😷 Nobe sifonyo asikho? 😮

Sifonyo sikhona? 😷 Nobe sifonyo asikho? 😮
Download Image

Kukhwehlela none kutsimula? Sifonyo sikhona ! Awuguli? Yonga sifonyo sito sita labasidzingile! Ikakhulu labo laba netimphawu talesifo nalabo labanakekela labagulako.

Kumcoka

Mahazane COVID-19 utsatselwana ngetince mawukhwehlela nobe utsimula nobe ukhuluma. Gwema kuba edvute nemuntfu lophatsekile nekuhamba utsintsa tintfo nobe labaphatsekile. Sifonyo singasita kwehlisa kuhamba kwalesifo ngeku tsintsa umlomo, imphumulo nebuso.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html