Goma, Sifonyo, Cedza 💉💉😷📏

Goma, Sifonyo, Cedza 💉💉😷📏
Download Image

Chubeka nekuchelelana ↔️ ufake sifonyo ngekhatsi nobe ngephandle nase tindzaweni lakune bantfu incumbi nobe ngabe sewuyigomele I COVID-19.

Kumcoka

Kuyachubeka kugomela in COVID-19, khetsa tindzawo letinemazinga laphansi ekutselelana lomkhuhluhlane nalabanye bantfu. Hlala ekhaya nobe nalabo leasebagome ngalokuphelele Hlanganelani ngaphandle gwema ticuku tebantfu, Faka sifonyo, Geza tandla , sichelelane Gcina indzawo lokuyo ishaye umoya silandzele imigomo ye COVID-19 neyelitiko letempilo

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-going-out-safely.html