Kubili kuncono kunakunye 💉💉

Kubili kuncono kunakunye 💉💉
Download Image

Kugoma kwakho kwekucala kusita emasotja akho emtimba akhone kulwa nalomkhuhlane. Kugoma kwakho kwesibili kunika emasotja akho emtimba kulwa kancono na Mahazane (COVID-19).

Kumcoka

leminye imijovo yeCOVID-19,lefana nabo Pfizer-BioNTech na Moderna, idzinga kugomelwa kabili kute isebente emtimbeni.Leminye lefaka ekhatsi iJohnson &Johnson,CanSinBIO,S­putnik Light idzinga kujovelwa kanye kuphela;kepha uma ujova kwesibili suke ucinisekisa kuphila emtimbeni was this one the last one

https://www.healthline.com/health/why-two-doses-of-covid-vaccine