Lijazi linye alenelđź’….

Lijazi linye alenelđź’….
Download Image

Njengasendzaweni yekutilolonga yetigalo , utondzinga emaviki lamubalwa kuciniseka kutsi tinhle tigalo kanjalo njenge COVID-19

Kumcoka

Lungela kulwa nemkhuhlane i COVID -19 ngekujova yomibili imijovo yekugomela lomkhuhlane. Pfizer -BioNTech- ugoma kabili ngawo wesibili uwujova emuva kwemaviki lamatsatfu ugome kwekucala. Moderna- wesibili uwujova emuva kwemaviki lamane ugome kwekucala. Oxford -AstraZeneca : ugoma kwesibili emuva kwemaviki lasuka kulasiphohlongo kuya emavikini lalishumi nakubili Novavax:ugoma kwesibili emuva kwemaviki lamatsatfu
Coronavac: ugoma kwesibili umuva kwenyanga ugome kwekucala

https://www.healthline.com/health/why-two-doses-of-covid-vaccine#dosing-timeframe