bukela uphole?🍆 lindza emaviki lamabili

bukela uphole?🍆 lindza emaviki lamabili
Download Image

Uvikeleka ngalokuphelele emuva kwemaviki lamabili ujove kwesibili. Tintfo letinhle emphilweni tiyaliindwa!

Kumcoka

Likutsi uvikelekele ekutfoleni lomkhuhlane kuba sikhatsi lesiya emavikini lamabili nasewujove kwesibili. Lokusho kutsi usengaguliswa yiCOVID-19 uma uyitfola nawucedza kujovela lomkhuhlane.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html