#uvumile 💍🥰#bumnan­dzi😎💉

#uvumile 💍🥰#bumnan­dzi😎💉
Download Image

Mahazane (COVID-19) ayimenywa! Ngetikhatsi letihle sititfola sinemindeni nebangani sihlangene. Goma ukhutsate labo labasedvute nehlitiyo yakho kutsi bagome nabo!

Kumcoka

Imibutsano lephephile
Yonkhe imibutsano yasekhaya kanye nemalunga emndeni wakho (njengekuhamba nelule tinyawo), kuhlanganyela emcimbini lomncane wangephandle nebantfu labagomele i-COVID ngalokuphelele (njengekuhlangana kwebangani), kusondzelana nebantfu labagomele i-COVID ngalokuphelele (njengekwangana, kuhhula ndzawonywe noma kudla kanye kanye).

Imibutsano lephephe kancane
Kuhlanganyela lapho kudliwa khona nebantfu labanengi labangakagomi ngalokuphelele (kudla ehhotela nebangani bakho), kuya endzaweni levalekile lenebantfu labancane kepha bangakagomi khona (njengekuya emsebentini noma lakutsengwa khona).

Imibutsano lengakaphephi
Kuba sendzaweni levalekile nesicukwini sebantfu lokungenteka abakagomeli i-COVID (njengekuyobukela umculo noma bhayis’kobho), kudla noma kunatsa nebantfu labanengi lokungenteka abakagomeli i-COVID (kuya ephathini), kusondzelana nemuntfu longakagomeli i-COVID ngalokuphelele noma akagomi sanhlobo.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines/life-after-vaccination.html