Ngitsandza lomjovo wekugona, hhayi leligama lawo.

Ngitsandza lomjovo wekugona, hhayi leligama lawo.
Download Image

Yonkhe imijovo levunyelwe nguWHO iphephile futsi iyasebenta. Letimphawu letitfolakala kulemijovo atichazi lutfo ngemandla awo ekukuvikela kuCOVID-19.

Kumcoka

kubantfu labangalinganiselwa ku 10,000 labatsatfu kulabagomile kumunye wabo kuba nalophile ngempela.My 0.0018% labajovile, kube bete ingucuko lengakanani kani ku 0.006% t ingucuko ibonakele. Bumcoka bekujova kuchubeka njalo bube lusito kunekungajovi.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html