Kuhlanganisa imijovo yeCOVID kukahle!

Kuhlanganisa imijovo yeCOVID kukahle!
Download Image

#PHAC utsi kumbica imijovo yekugoma kukahle futsi kuyasebenta. Kwakha kuvikeleka lokucinile nalokusebentako ekulweni ne COVID-19.

Kumcoka

Kuhlanganisa akusiyo intfo lensha.Imijovo lefanako yekugoma lesuka kubocwephesha labayakhako iyasetjentiswa uma lokutfolakala kwayo noma tinhlelo tetemphilo esive ni tishitja.Loku sekuke kwentiwa ku influenza, hepatitis A, naletinye phambilini.Kuhlannganiswa kwemi jovo yekugoma kungacinisekisa kutsi utfole umjovo wesibili ngesikhatsi ngaphandle kwekutsi ulindze!

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/rapid-response-interchangeability/summary.html