Ngigome nge Pfizer, wena ugome ngani?

Ngigome nge Pfizer, wena ugome ngani?
Download Image

Esikhundleni sekubutana kutsi "bekanjan emaholide akho?" uma sibuyela esikolweni, asikhulumeni ngekutsi sigome ngamuphi umjovo

Kumcoka

Lomjovo lokhona manje nguwona uncono ekuvikeni tinhlobo tetfwu nemimango nanatsi kulomkhuhlane lokhona. Bufakazi buyasho noma buyakhomba kwekutsi
lomjovo nguwona usivikela kakhulu ekungatholi kugula lokumatima nekutsi sihambe siyolaliswa esibhedlela.KulomjovĀ­o nyalo bancane bantfwu lebagulako baliswe etibhedlela. Nyalo nawujovile ubanemkhuhlane lomncane kani futsi bancane kakhulu bantfwu labafako nyalo.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html?utm_campaign=hc-sc-covidvaccine-21-22&utm_medium=sem&utm_source=ggl&utm_content=ad-text-en&utm_term=covid%2019%20vaccine%20canada&adv=2122-89750&id_campaign=12876015044&id_source=121197814693&id_content=517692136301&gclid=Cj0KCQjwsZKJBhC0ARIsAJ96n3UWQ9d6x_hlZ6Mmro1WjFs6o2xayDYB5sEleDjL4QAG4OOvHWgj_x0aAk7DEALw_wcB&gclsrc=aw.ds