Liciniso noma🧢 ? Hlola imininingwane yeCOVID-19 njalonjalo.🦠

Liciniso noma🧢 ? Hlola imininingwane yeCOVID-19 njalonjalo.🦠
Download Image

Kunengi lokushiwoko ngeCOVID-19, nalokungasiwo emaciniso kukhona! Tentele lwakho lucwaningo kutfola emanga nemaciniso

Kumcoka

Lokungasiko: Umjovo weCOVID-19 uvala intalo.
Emaciniso: Kunebufakazi lobucinile lobuveta kutsi umjovo weCOVID-19 ayivali intalo. Bantfu besifazane bebayincenye yeluhlolo kwemjovo weCOVID-19 bakhona kutfola bantfwana ngemuva kwekuti bajove.
Lokungasiko: Kunatsa imitsi yekuhlobisa tintfo kubulala ligciwane leCOVID-19 emtimbeni wemuntfu.
Emaciniso: Umutsi wekuhlobisa tintfo funa usebente ekuwasheni tintfo tasendlini kuphela. Ubanga bungoti uma kwentekile wanatfwa ngumuntfu.
Lokungasiko: Kusebentisa sifonyo kakhulu kunciphisa umoya lohlobile lolungele kuphefumulwa ngumuntfu.
Emaciniso: Kusebentisa sifonyo sikhatsi lesidze akuphatsani kahle. Noma kunjalo, sifonyo asenti umuntfu ashodelwe ngumoya wekuphefumula noma atfole umoya logcolile. Sebentisa imitfombo leyetsembekile njenge-PHAC, WHO, Kanye neCDC kutfola emaciniso ngemkhuhlane weCOVID-19.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters